Ασφάλιση Στελεχών και Διευθυντών

H κάλυψη αφορά την ασφάλιση Στελεχών καθώς και διευθυντών (Directors and Officers Liability) μιας εταιρίας έναντι  απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους εξαιτίας λαθών και παραλείψεων που θα συμβούν κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.

Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:
Τι καλύπτει:

Το ασφαλιστήριο Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης επιχειρήσεων καλύπτει:

Ζητήστε πληροφορίες