Χρήσιμοι σύνδεσμοι

1.Πώς βρίσκω το Α.Μ.Κ.Α μου.

https://www.amka.gr/AMKAGR/

2.Ευρωπαικη κάρτα ασφάλισης.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=559

3.Πως βρίσκω την ασφαλιστική ικανότητα, δικαιούχοι περίθαλψης Ι.Κ.Α

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

4.Πως βρίσκω την ασφαλιστική  ικανότητα, δικαιούχοι περίθαλψης ΟΑΕΕ.

https://www.idika.org.gr/OAEE-OFEILETES/

5.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ)

http://www.idika.gr/

6.Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index

7.Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ

http://www.efka.gov.gr

8.Υπουργείο Υγείας

http://www.moh.gov.gr

9.Γραφείο διεθνούς ασφάλισης.

http://www.mib-hellas.gr/mib/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=el

10.Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.(Κ.Ε.Π)

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep

11.Συνήγορος του καταναλωτή.

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html