Αστική Ευθύνη

Ως Αστική ευθύνη ορίζεται  η ευθύνη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ακόμα και ένας  ιδιώτης από πράξεις ή παραλείψεις για Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές έναντι τρίτων.  Το άρθρο 914 του Αστικού κώδικα ορίζει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Με ένα ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης μπορούν να καλυφθούν οι Ευθύνες  που μπορούν να προκύψουν από την χρήση και λειτουργίας ενός χώρου όπως ενδεικτικά αναφέρουμε  παρακάτω αλλά και επαγγελματιών:

Ζητήστε πληροφορίες