Νομική Προστασία

Ένα ασφαλιστήριο νομικής προστασίας μπορεί να προστατέψει τον ασφαλισμένο, ως φυσικό, είτε ως νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητά του σαν επιτηδευματία και ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση , για την νόμιμη επαγγελματική του δραστηριότητα. Ενδεικτικά, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο  για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ζητήστε πληροφορίες