Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Η Ευσταθία Γιάνναρη,  νόμιμη εκπρόσωπος της ιστοσελίδας www.giannari.gr με αριθμό ΓΕΜΗ 60420803000 έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με  Αριθμό Γενικού Μητρώου 146553 και  Αριθμό Ειδικού Mητρώου 2211 ως Ασφαλιστικός Πράκτορας   παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η  ιστοσελίδα www.giannari.gr  δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες με σκοπό την ενημέρωση ασφαλιστικών προγραμμάτων σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισής τους. Η χρήση της ιστοσελίδας  www.giannari.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας www.giannari.gr  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι Χρήστες της ιστοσελίδας www.giannari.gr μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2103006540 ή  με  e-mail στην διεύθυνση info@giannari.gr προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες ή προσφορά για το ασφαλιστικό πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας η ιστοσελίδα  www.giannari.gr, δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητό σας. Θα χρησιμοποιηθούν  μόνο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν.3471/2006).

Η ιστοσελίδα  www.giannari.gr  δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους,  ούτε  έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα παρά μόνο εάν επικαιροποιηθούν ή δωθούν εκ νέου από τον υποψήφιο – ενδιαφερόμενο.

Τα τελικά ασφάλιστρα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου ή  υποψήφιου αγοραστή ασφαλιστικού προϊόντος οριστικοποιούνται  αφού πρώτα συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που θα ζητηθούν συμπεριλαμβανομένων και τυχόν  παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα της ιστοσελίδας  www.gianari.gr.

O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της ιστοσελίδας  www.giannari.gr  μέσω φόρμας που δηλώνει ενδιαφέρον για προσφορά  ή ασφάλιση έτσι ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου.

Ο χρήστης  αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης δίνει το δικαίωμα στον διαχειριστή και  διαμεσολαβητή της ιστοσελίδας www.giannari.gr  να μην προχωρήσει σε αποστολή προσφοράς. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του Χρήστη για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.

Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Η ιστοσελίδα  www.giannari.gr  διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων (γραπτών παραπόνων/ δηλώσεων δυσαρέσκειας), σύμφωνα με την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στην ιστοσελίδα  www.giannari.gr αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@giannari.gr ή στο fax 2103006541.

Προσωπικά δεδομένα

H ιστοσελίδα www.giannari.gr  επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα διατηρούνται σύμφωνα με το Ν.2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/ και κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά  και μόνο  για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα  της  σχετικής  συναλλαγής και δεν επιτρέπεται  να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ο εκάστοτε χρήστης που έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για προσφορά έχει δικαίωμα όπως ζητήσει διαγραφή, να ζητήσει φορητότητα στοιχείων, περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ότι άλλο προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει ή στείλει ο εκάστοτε χρήστης στην ιστοσελίδα www.giannari.gr   ποτέ δεν θα πωληθούν ή διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή οργανισμό, εκτός και εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή διαπιστωθεί απάτη.

COOKIES

Η ιστοσελίδα www.giannari.gr .gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευσή τους.

.